Nasza szkoła bierze udział w akcji: mleko, jogurty, serki naturalne, owoce i warzywa w szkole!

Życzymy wszystkim uczniom smacznego!

 • Życzenia z okazji Dnia Mamy od klasy 2a

 • Życzenia dla wszystkich mam z okazji DNIA MATKI od klasy 2c

 • Uwaga! Ósmoklasisto!

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY! Wytyczne dla uczniów klas VIII oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów.

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu przedstawia obowiązujące wytyczne podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w dnia 25,26,27 maj 2021r.:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

  2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

  5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. 

  6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

  7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

  8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

  9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

  10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

  11. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych.

  12. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).

  13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

  1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

  2.  wychodzi do toalety 

  3. podchodzi do niego egzaminator, 

  4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

  1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY! Informacja dla uczniów klas VIII oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów.

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu przedstawia ważne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w dniach 25, 26, 27 maja 2021 r.

  Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

  Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi GIS i MEN, szkoła zaopatrzona w środki higieny osobistej oraz płyny dezynfekujące, na terenie szkoły zostanie wyznaczone pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

  Harmonogram egzaminów

  W terminie głównym

  • język polski –25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. rozpoczęcia 9:00

  • matematyka –26 maja 2021r.(środa) – godz. rozpoczęcia 9:00

  • język obcy nowożytny –27 maja 2021r.(czwartek) – godz. rozpoczęcia 9:00

  W terminie dodatkowym

  • język polski –16 czerwca 2021r. (środa)–godz. rozpoczęcia 9:00

  • matematyka –17 czerwca 2021r.(czwartek)–godz. rozpoczęcia 9:00

  • język obcy nowożytny –18 czerwca 2021r.(piątek)–godz. rozpoczęcia  9:00

  W terminie dodatkowym do egzaminu przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych ALBO przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin z danego przedmiotu (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych) ALBO któremu dyrektor OKE lub CKE unieważnił egzamin. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

  Wyniki egzaminu

  Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.

  Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.

  Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 9 lipca 2021 r.

  Harmonogram wejścia poszczególnych klas na egzamin

  Po przyjściu do szkoły, uczniowie ustawiają się przed wyznaczonym wejściem, zachowując bezpieczna odległość, po wejściu do szkoły, udają się do wyznaczonej Sali, w której mogą pozostawić ewentualne okrycia wierzchnie, parasolki i tp, NIE PRZYNOSIMY DO SZKOŁY TELEFONÓW! wychowawca obecny w Sali przypomina uczniom o Sali w której piszą egzamin, o wyznaczonej godzinie wychowawca z uczniami udaje się pod sale egzaminacyjną, uczniowie piszący w mniejszych salach idą pod swoje sale.

  Klasa 8a

  Wejście do szkoły - godz. 8.00 Główne wejście

  Wejście na sale egzaminacyjną - 8.10

  Sala klasy/dyżur wychowawcy –s.22

  Klasa 8b

  Wejście do szkoły - godz. 8.10 Główne wejście

  Wejście na sale egzaminacyjną - 8.20

  Sala klasy/dyżur wychowawcy – s.23

  Klasa 8c

  Wejście do szkoły - godz. 8.00  Boczne wejście/taras

  Wejście na sale egzaminacyjną - 8.15

  Sala klasy/dyżur wychowawcy –s.24

  Klasa 8d 

  Wejście do szkoły - godz. 8.10 Boczne wejście/taras

  Wejście na sale egzaminacyjną - 8.25

  Sala klasy/dyżur wychowawcy –s.25

  Struktura egzaminu

  Egzamin trwa 3 dni  (z każdego przedmiotu innego dnia) Przeprowadzany jest w formie pisemnej z następujących przedmiotów:

  • Język polski (120 minut, przedłużenie do 180 minut)

  • Matematyka (100 minut, przedłużenie do 150 minut)

  • Język obcy nowożytny  (90 minut, przedłużenie do 135 minut)

  Do czasu trwania nie wlicza się dodatkowych 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy uczniów którzy nie korzystają z dostosowania w formie uprawnienia do nieprzenoszenia odpowiedzi oraz korzystających z arkuszy dostosowanych (z wyłączeniem cudzoziemców)).

  Przybory niezbędne na egzaminie!

  • Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w sali.

  • Na egzaminie nie korzystamy z kalkulatorów i słowników.

  • Nie pożyczamy przyborów od innych zdających.

  • Do sali egzaminacyjnej  uczeń wnosi wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach:

  • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)-minimum 2 sztuki

  • w przypadku egzaminu z matematyki –linijkę

  •  małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. UWAGA! Szkoła nie zapewnia wody

  • dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły

  • przygotowane wcześniej wizytówki (pomocne przy kodowaniu arkuszy)

  Jak będzie wyglądać egzamin

  -klasy wchodzą do szkoły zgodnie z harmonogramem podanym przez Dyrektora (nie należy przychodzić do szkoły dużo wcześniej, obowiązuje zakaz gromadzenia się na terenie szkoły przed i po egzaminie-nie czekamy na kolegów i koleżanki);

  -uczniowie, po wejściu do szkoły udają się do wyznaczonej dla klasy Sali (zostawiają swoje rzeczy, wychowawca odnotowuje obecność, przypomina o Sali, w której uczeń pisze egzamin), później uczniowie idą  na sale egzaminacyjna, do minimum ograniczając kontakt z innymi zdającymi i utrzymując wymagany dystans;

  -przed wejściem na salę zostanie wylosowany numer stolika (niektórzy uczniowie nie będą losować numerów, zostanie im wskazane miejsce, przy którym będą pracować), odnotowana obecność, wydane naklejki do arkuszy- na każdy egzamin 2 naklejki na zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.;

  -uczniowie zajmują przy stolikach wylosowane miejsca (losowanie odbywa się przed każdym egzaminem);

  -po zajęciu miejsca w Sali uczniowie uważnie słuchają poleceń i instrukcji przewodniczącego zespołu nadzorującego. Opuszczają salę wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia;

  -po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje uczniów o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) oraz o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy;

  - następnie –nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie –członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne. Naklejki zostały przekazane zdającym przy losowaniu miejsc;

  -po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina o obowiązku zapoznania się z instrukcja na stronie 1 i 2 arkusza przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań i poleca uczniom;

  • rozerwanie zabezpieczeń arkusza (zespół nadzorujący pomaga w razie potrzeby), 

  • sprawdzenie kompletności arkusza (zeszyt zadań, karta odpowiedzi), NIC NIE ODRYWAMY, ARKUSZE ODDAJEMY PO EGZAMINIE W CAŁOŚCI. UWAGA! Zmieniono arkusz z matematyki. Arkusze standardowe na każdym egzaminie wyglądają tak samo-Zeszyt zadań egzaminacyjnych + Karta odpowiedzi;

  • sprawdzenie kolejności ponumerowania stron oraz ich zadrukowania (w przypadku braków arkusz zostanie wymieniony);

  -przewodniczący poleca sprawdzenie poprawności pesel oraz oznaczenia arkuszy na naklejkach i przeprowadza procedurę kodowania po której zespół nadzorujący sprawdza poprawność zakodowania prac przez uczniów;

  -UCZEŃ rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela;

  -po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia zakończenia pracy zdanym arkuszem egzaminacyjnym (na języku angielskim bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD);

  -po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy;

  -w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy do minimum powinni ograniczyć poruszanie się po Sali, nie musza zakrywać nosa i ust, zachowując niezbędny odstep przy obserwacji egzaminu na stojąco. 

  -jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem –przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności;

  -uczeń nie oddaje arkusza i nie opuszcza Sali (za wyjątkiem potrzeby wyjścia do tolaety) wcześniej niż przed upływem 60 min od chwili rozpoczęcia pracy z arkuszem oraz w ostatnich 15 minutach czasu przeznaczonego na egzamin;

  -po zakończeniu pracy na egzaminie i otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali  uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym, natychmiast opuszcza teren szkoły;

  -na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi;

  -przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym informuje zdających o zakończeniu pracy i wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie) oraz poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów;

  -po upływie dodatkowego czasu poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika;

  -członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi;

  -UWAGA! Uczniowie nie zaznaczają na arkuszach żadnych dostosowań, jest to zadanie zespołu nadzorującego!

  -po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego –w obecności zdających –zbierają od uczniów prace egzaminacyjne i sprawdzają kompletność, następnie zezwalają uczniom na opuszczenie Sali, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu. 

  Ogólne zasady pracy na egzaminie

  • Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.

  • W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

  • W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

  • Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. 

  • W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

  • Uczniowie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi (z wyjątkiem uczniów, którym zostało przyznane dostosowanie w postaci nieprzenoszenia odpowiedzi), po zakończeniu egzaminu uczniowie otrzymują 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi, instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

  • Uczniowie zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

  • Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

  • W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

  • Na terenie szkoły podczas egzaminu mogą przebywać wyłącznie uczniowie, pracownicy szkoły wykonujący obowiązki związane z organizacja egzaminu, obserwatorzy po zgłoszeniu obecności u dyrektora placówki, przedstawiciele służb porządkowych i medycznych w razie wystąpienia takiej konieczności.

  • Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej na zasadach określonych  przez CKE.

 • Głosowania nadszedł czas! JUŻ DZIŚ MOŻNA ODDAĆ PIERWSZE GŁOSY w projekcie PHO3NIX ACTIVE SCHOOL!!!

  Głosowanie na nasz filmik odbywa się na stronie:

  https://pho3nix-kids.com/pho3nix-active-school/?video-id=1278

  Zachęcamy do codziennego głosowania na naszą szkołę 😊😊😊

  Wspólnie możemy wygrać:

  1 MIEJSCE

  - 10 TYSIĘCY DOFINANSOWANIA NA SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKOŁY

  2 MIEJSCE

  - 7 TYSIĘCY DOFINANSOWANIA NA SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKOŁY

  3 MIEJSCE

  - 5 TYSIĘCY DOFINANSOWANIA NA SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKOŁY

   

  100 SPORTOWYCH WARSZTATÓW DLA 100 SZKÓŁ, KTÓRE W GŁOSOWANIU UZYSKAJĄ NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ GŁOSÓW!

 • Konkurs plastyczny pt. „Cztery żywioły w lasach”.

 • Sklep z zabawkami Maludas organizuje drugą edycję konkursu!

  Tym razem temat dotyczy troski o środowisko, a hasłem przewodnim jest: ,,Ziemia – planeta marzeń”. Dbanie o ekosystem staje się w świadomości wielu osób niezwykle ważne, bowiem z roku na rok środowisko ulega większej degradacji, dlatego warto edukować w tym zakresie dzieci od najmłodszych lat.

  Co trzeba zrobić?

  Aby wziąć udział w konkursie, należy za pomocą dowolnej metody plastycznej przedstawić to, jak dbasz o środowisko. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, zakupy z torbą wielokrotnego użytku – dzieci mają wiele możliwości! A wszystko w trosce o Matkę Naturę. 

  Nagrody

  • W kategorii - przedszkole będą przyznane następujące nagrody:     * Zielona kompania (I miejsce) - bon o wartości 900 zł,     * Ekologiczny zakątek (II miejsce) - bon o wartości 700 zł,     * Zgodni z naturą (III miejsce) - bon o wartości 400 zł. W kategorii - szkoła podstawowa i parafie będą przyznane następujące nagrody:    * Świadomi obywatele (I miejsce) - bon o wartości 900 zł,     * Proekologiczna drużyna (II miejsce) - bon o wartości 700 zł,     * Pielęgnujący ekosystem (III miejsce) -  bon o wartości 400 zł.

  Bon zostanie przesłany drogą e-mailową na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym.

  Liczba zgłoszeń

  Każde przedszkole może wysłać 10 zgłoszeń, szkoła podstawowa i parafia może wysłać maksymalnie 12 zgłoszeń.

  Termin

  Na prace czekamy do 21 maja. Zwycięzców ogłosimy 26 maja. 

  Forma zgłoszeń

  Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, pobrać formularz i prawidłowo go wypełnić. Następnie prześlij go razem z pracą i zgodami rodziców dzieci/dziecka na adres konkurs@maludas24.pl. Więcej informacji na stronie: https://maludas.pl/konkurs

  Pracę należy przesłać w formacie .jpg lub .png w wysokiej rozdzielczości, co umożliwi zamieszczenie jej w galerii sklepu Maludas. 

  Komisja konkursowa

  Miło nam ogłosić, że przewodniczącą jury w konkursie została Wiola Wołoszyn, autorka popularnej serii książek ,,Jano i Wito”. 

  Partnerzy konkursu:

  https://www.aviva.pl/

  https://terdeals.com/pl

 • Akcja Żonkile

  Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w akcji społeczno – edukacyjnej Żonkile, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
  Akcja ta ma na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim. Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim. Co roku składał on bukiet żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie.
  W naszej szkole do akcji przyłączyły się nauczycielki języka polskiego Małgorzata Andrychowicz i Anna Kosonóg wraz ze swoimi uczniami. W tym roku, ze względu na pandemię, akcja przeniosła się do Internetu. Uczniowie klas 6 e, 6f i 7e wzięli udział w zajęciach opartych na scenariuszach przygotowanych przez Muzeum POLIN. Obejrzeli ponadto filmy „Będę pisać” oraz „Muranów – Dzielnica Północna”.
  Zajęcia zainteresowały uczniów, stały się także okazją do ważnej lekcji historii i  pamięci. 
  Za udział w projekcie szkoła otrzymała dyplom oraz list z podziękowaniem od dyrektora Muzeum POLIN Zygmunta Stępińskiego.

  Podziekowania_(1).pdf​​​​​​​

  M. Andrychowicz

 • Oferta edukacyjna ZS Jasieniec

  SZANOWNI RODZICE,

  DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH

  Przed Wami bardzo ważna decyzja dotycząca wyboru szkoły średniej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół w Jasieńcu na rok szkolny 2021/2022 

  Kierunki kształcenia:

    Technik handlowiec

   pod patronatem Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

    Technik ekonomista

   Technik agrobiznesu

   pod patronatem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Mazowieckiej Izby Rolniczej w Radomiu

    Technik żywienia i usług gastronomicznych

   pod patronatem Hotelu  Marriott w Warszawie oraz Pałacu w Małej Wsi

    Technik informatyk

   pod patronatem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

    Technik usług fryzjerskich

    Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

  pod patronatem firmy POLSAD Jakub Korczak Oddział w Grójcu i i Mazowieckiej Izby Rolniczej w Radomiu.

     Technik stylista – NOWY KIERUNEK

  Technik pojazdów samochodowych- NOWY KIERUNEK

  Branżowa Szkoła I Stopnia –Mechanik pojazdów samochodowych 

  Branżowa Szkoła I Stopnia –Mechanik  operator pojazdów  i maszyn  rolniczych

   

  Drogi Ósmoklasisto,

  wybierz odpowiedni kierunek kształcenia uwzględniając  swoje predyspozycje i indywidualne zamierzenia, aby zdobyć ciekawy zawód lub przygotować się do studiów .

  Odwiedź naszą stronę: www.zspjasieniec.pl oraz https://www.facebook.com/zspjasieniec

  Zachęcamy do zapoznania się z plakatami i filmami o naszej szkole, które znajdują się pod linkami:

  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lZPeWlRMjCQopXipf71QDqlFXnefg98_

  https://www.youtube.com/watch?v=SfAB71MR5Cc

  https://www.youtube.com/watch?v=8ANkF3UMMYQ

   

  Dołącz do Naszej Społeczności!!!!!!!!

  Z serdecznymi pozdrowieniami

  Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Uczniowie 

  Zespołu Szkół w Jasieńcu 

 • INFORMACJA DLA UCZNIÓW PSP nr 2 w GRÓJCU O FUNKCJONOWANIU SZKOŁY W DNIACH 17.05 – 28.05.2021

  UWAGA! Powrót klas 4-8 do szkoły.

  Klasy 1-3!  Uczęszczają  do szkoły w trybie stacjonarnym.

  Organizacja szkoły zgodna z wytycznymi na chwilę obecną.

  Od 17 maja (poniedziałek) wracają klasy 4-8 do szkoły w trybie hybrydowym. 

  • 17, 18 i 19 maja

  • klasy 4, 5 i 7 nauka w szkole, 

  • klasy 6 i 8 nauka zdalna

  • 20 i 21 maja 

  • klasy 7 i 6 nauka w szkole,

  • klasy 4, 5 i 8 nauka zdalna

  • 24 maja

  • klasy 5, 6 i 8 nauka w szkole

  • klasy 4 i 7 nauka zdalna

  • 25, 26 i 27 maja

  • egzaminy ósmoklasisty (klasy 4, 5, 6, 7 mają wolne)

  • 28 maja

  • klasy 4, 5 i 6 nauka w szkole

  • klasy 7 i 8 nauka zdalna

  Stołówka, biblioteka, basen, świetlica pracują normalnie.

  Wracamy do szkoły zgodnie z organizacją zajęć we wrześniu i październiku.

 • 3 Maj

 • Informacja o powrocie dzieci klas I – III do szkoły od 4 maja 2021 r.

  Proszę Państwa,

  Szkoła od 4.05.2021 będzie funkcjonować w następujący sposób:

  1. Basen od wtorku zgodnie z planem.

  2. Stołówka w trybie normalnym – zgodnie z harmonogramem.

  3. Świetlica normalnie - z podziałem na sale ( klasy 1-2 - sala główna, klasa 3 - sala boczna.

  4. Klasy 3 wchodzą do budynku przez pion starszy i naukę będą odbywać na pionie starszym.

  Klasa 3a – sala 8,

  Klasa 3b – sala 11,

  Klasa 3c – sala  22,

  Klasa 3d – sala 25.

  Obowiązuje do 14  maja 2021 r.

  Pozdrawiam

  Dariusz Fijałkowski

 • Uwaga!

 • PODSUMOWANIE WIRTUALNEJ PRZYGODY Z CHEMIĄ

  19.04.2021 roku nastąpiło zakończenie dwuetapowego Międzyszkolnego Konkursu Chemicznego , pt. „ Z  Układem Okresowym Pierwiastków Chemicznych za Pan Brat”. Głównym założeniem konkursu była popularyzacja nauk przyrodniczych oraz rozbudzanie motywacji do uczenia się chemii poprzez ukazanie jej użyteczności. Na II etap konkursu wpłynęły 22 prace pt.” Najciekawszy i najbardziej oryginalny ścienny Układ Okresowy Pierwiastków Chemicznych”. Wśród prac można podziwiać innowacyjne układy okresowe pierwiastków chemicznych, charakteryzujące się wysokimi walorami naukowymi, wykonane z zastosowaniem różnorodnych technik i rozmaitych materiałów.  Możemy zobaczyć układ okresowy z kodami QR, z dołączonymi karteczkami z opisem pierwiastków, trójwymiarowy ze styropianu, przypominający matę sznurkową, czy  układ uwzględniający  w miarę rzeczywiste barwy pierwiastków chemicznych….

  Komisja Konkursowa po podsumowaniu obydwu etapów konkursu, wyłoniła następujących laureatów:

  I miejsce ex aequo : Mateusz Bylica – PSP nr 2 

                                      Mateusz Potocki – PSP nr 1 

  II miejsce:  Jan Senator – PSP nr 2 

  III miejsce ex aequo : Maciej Kozłowski – PSP nr 2 

                                        Weronika Kusio – PSP nr 1 

  Wyróżnienia:

  Olga Wolszczak – PSP nr 1 

  Karolina Zaraś – PSP nr 2 

  Zofia Brzezińska – PSP nr 1 

  Weronika Czamara – PSP nr 2 

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone po powrocie do nauczania stacjonarnego. Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że rozpoczęta współpraca pomiędzy szkołami : PSP nr 2 w Grójcu, PSP nr 1 w Grójcu , PSP w Suchostrudze  będzie kontynuowana w kolejnych latach, a tego typu konkursy na stałe zagoszczą w ich kalendarium.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii pokonkursowej.

                                                                                                                                                             Marzena Bień

 • Oferta edukacyjna dla uczniów klas ósmych

  Szanowni Państwo Dyrektorzy,

  zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie w szkolnych mediach społecznościowych (Facebook) oraz - w miarę możliwości - przekazanie rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego pliku graficznego (plakatu) oraz linku do filmu, które prezentują ofertę edukacyjną XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu dla absolwentów klas ósmych szkół podstawowych w nowym roku szkolnym 2021/2022.

  Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=IY7mgy2vpio

   

  Będę bardzo wdzięczny za okazaną pomoc i wsparcie.

  Z wyrazami szacunku.

  dr Radosław Lis

  Dyrektor XII LO w Radomiu

  XII Liceum Ogólnokształcące

  z Oddziałami Sportowymi

  ul. Osiedlowa 36

  26-611 Radom

  tel. 48 366 58 05

  fax. 48 366 53 30

 • Egzamin próbny klas ósmych w dniach 27-29 kwietnia br

  W dniach 27,28,29  kwiecień  2021 roku PSP nr 2 w Grójcu organizuje się próbny egzamin ósmoklasisty. Egzamin organizowany jest zgodnie z rozporządzeniem MEN o organizacji egzaminów i konkursów w szkoła w okresie  zdalnego nauczania.

  Uczniowie klas  ósmych piszą w dniu 27.04.2021 (wtorek ) egzamin z języka polskiego, w dniu 28.04.2021( środa ) piszą egzamin z matematyki, w dniu  29.04.2021 ( czwartek ) piszą egzamin z języka angielskiego.

  Klasy stawiają się w szkole 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu. 

  Godzina rozpoczęcia egzaminu:

  8 a  -  8.20

  8 b  -  8.30

  8 c  -  8.40

  8 d  -  8.50

  Uczniowie zdejmują okrycie wierzchnie w salach, w których piszą egzamin.

  Każdy oddział klasy ósmej zostaje podzielony na dwie grupy, które będą pisać egzamin w oddzielnych salach lekcyjnych. 

  Listy z imionami i nazwiskami uczniów będą umieszczone na drzwiach wejściowych do sal, w których odbywać się będzie egzamin. Numery sal : 14,15,16,17, 18,35,38,39,40,41

  Harmonogram egzaminów :

  klasa 8 a : od numeru 1 do numeru 12  sala nr 14,  od numeru 13 do numeru 24  sala  nr  15

  klasa 8 b : od numeru 1 do numeru 11  sala nr 16,  od numeru 12 do numeru 22  sala  nr  17

  klasa 8 c : od numeru 1 do numeru 10  sala nr 35,  od numeru 11 do numeru 19  sala  nr  38

  klasa 8 d : od numeru 1 do numeru 11  sala nr 39,  od numeru 12 do numeru 22  sala  nr  40 

 • Finał konkursu plastycznego ,,Woda żyje wśród nas’’

  22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Jest to dzień, kiedy w szczególny sposób skupiamy uwagę na znaczeniu słodkiej wody. W naszej szkole został zorganizowany konkurs pt. ,,Woda żyje wśród nas’’ dla chętnych uczniów z klas 4-8. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu. Finał konkursu odbył się 22 kwietnia. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.

   

  Prace uczniów zostały ocenione przez komisję konkursową w składzie: p. Marzenę. Bień, p. Edytę Gryczko, p. Jadwigę Świderską.

  Laureaci konkursu:

  I miejsce:

  1. Julia Ukleja kl. 7b

  2. Jan Senator kl. 7a

  II miejsce:

  1. Marcin Kapica kl. 5b

  2. Bartłomiej Lewandowski kl. 4d

  III miejsce:

  1. Izabela Katana kl.7a

  2. Bartosz Faliszewski kl. 4d

  Wyróżnienia:

  1. Filip Skowroński kl. 4c

  2. Jan Wolański kl. 4d

  Dziękujemy uczniom za udział w konkursie.

  J.Ś

 • Zaproszenie na wirtualny dzień otwarty w CKZiU w Nowej Wsi

  Przed nami kolejny rok rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, która odbędzie się w systemie elektronicznym. Obecna sytuacja pandemiczna uniemożliwia organizowanie dni otwartych dla kandydatów oraz możliwość bezpośredniego zaprezentowania kierunków kształcenia. Przesyłam w załącznikach materiały promocyjne CKZiU w Nowej Wsi oraz link do platformy TEAMS, na której odbędzie się dzień otwarty w dniu 29 kwietnia 2021 o godz. 17.00 w formie on-line.

  Link do wirtualnego dnia otwartego w CKZiU w Nowej Wsi:

  <https://tiny.pl/rsttt> https://tiny.pl/rsttt


  Anna Dacka

  Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego

  i Ustawicznego w Nowej Wsi

  Nowa Wieś 70A,

  05-660 Warka

  Załączniki:

  1. List do absolwenta VIII klasy  List_do_absolwentow_VIII_klasy_.docx

  2. Prezentacja - kierunki kształcenia CKZiU Prezentacja_CKZiU_2021_2022(1).pdf

  3. Plakat informujący o kierunkach kształcenia CKZiU eduresized_plakat_ckziunw_2021_2022.jpg

  4. Plakat informujący o Wirtualnym Dniu Otwartym eduresized_dzien_otwarty_plakat_2.png​​​​​​​

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu, ul. Polna 17 a
 • Budynek ul. Polna 17A (oddziały „0” – III i przedszkole przy PSP nr 2)
  Budynek ul. Polna 17 (oddziały IV – VIII PSP nr 2 oraz VII – VIII PSP nr 1)

  tel. 48/670 46 33
  48/664 07 57
  wew.
  101 – sekretariat
  102 – zastępca dyrektora PSP nr 1
  103 – zastępca dyrektora PSP nr 2
  104 – pedagog i psycholog
  105 – intendentka (kuchnia)
  106 – pokój nauczycielski
  107 – pielęgniarka

Galeria zdjęć