Nasza szkoła bierze udział w akcji: mleko, jogurty, serki naturalne, owoce i warzywa w szkole!

Życzymy wszystkim uczniom smacznego!

Statut Szkoły Regulamin klas z rozszerzonymi zajęciami wychowania fizycznego informacja o zapisach do klas pierwszych Rekrutacja do klas pierwszych 2022/2023

Dokumenty

Regulamin klas z rozszerzonymi zajęciami wychowania fizycznego określa obszary działań dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz dyrektora szkoły

 

 

 1. Zadaniem klasy z rozszerzonymi zajęciami w-f jest kształcenie i rozwijanie uzdolnień uczniów   z predyspozycjami do uprawiania sportu poprzez stworzenie im optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Wybickiego  w Grójcu  prowadzi klasy z rozszerzonymi zajęciami w-f o specjalności ogólnej w klasach I-lll
 3. Szkolenie sportowe prowadzone jest  w oparciu o autorski program szkolenia,” MAŁY MISTRZ” opracowany przez nauczycieli-trenerów.
 4. Do realizacji programu szkoła wykorzystuje własną bazę sportową, jak również inne obiekt (basen, boisko GOS).
 5. Uczniowie klas oraz ich rodzice powinni bezwzględnie zapoznać się zapisami niniejszego regulaminu i zaakceptować go.

 

 1. Organizacja z rozszerzonymi zajęciami w-f

 

 1. Naboru kandydatów spośród uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły, a także poza nim, dokonuje co roku w marcu(zgodnie z harmonogramem naboru do klas pierwszych w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę- Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec) komisja powołana w tym celu przez Dyrektora Szkoły.
 2. Jeżeli w klasie są wolne miejsca, można dokonać naboru uzupełniającego w innym terminie.
 3. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły
 • Wybrany przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Nauczyciele  Wychowania Fizycznego
 • Przedstawiciel Klubu MKS Grójec (z głosem doradczym)
 1. W celu zakwalifikowania uczniów do  klasy z rozszerzonymi zajęciami w-f nauczyciele wychowania fizycznego opracowują i przeprowadzają test sprawnościowy(rodzice przed testem muszą złożyć oświadczenie o stanie zdrowia dziecka) a następnie przedstawiają jego wyniki komisji.
 2. Przed rozpoczęciem nauki każdy uczeń zakwalifikowany do szkolenia w ramach klasy  musi posiadać aktualne badania lekarskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Prawa  ucznia klasy z rozszerzonymi zajęciami w-f

 

            Uczeń klasy  z rozszerzonymi zajęciami w-f ma wszystkie prawa ucznia wynikające ze Statutu  Szkoły Podstawowej Nr 2, a ponadto:

  1. Po  zawodach sportowych być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie nieobecności.
  2. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej.

 

 1. Obowiązki ucznia klasy z rozszerzonymi zajęciami w-f

 

      Uczeń wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły

      Podstawowej nr 2, a ponadto ma obowiązek:

 1. Poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim.

 

 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach treningowych i posiadać  

      strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,

 1. Reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach

      sportowych w których bierze udział.

 1. Prezentować postawę godną sportowca zarówno w szkole jak i poza nią.
 2. W sposób szczególny dbać o sprzęt wykorzystywany w procesie szkoleniowym.   

6.   Przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnych

       7.  Przestrzegać zasad bezpieczeństwa bez względu na miejsce prowadzenia zajęć

     

 1. Założenia programowe

 

 1. Szkolenie ma na celu:
 • Harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów
 • Zdobycie  odpowiedniego poziomu sprawności ogólnej i ukierunkowanej
 • Osiągnięcie zadowalającego poziomu sportowego
 • Kształtowanie odpowiednich postaw charakterystycznych dla młodego sportowca
 • Wyposażenie w podstawowe wiadomości z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka, zdrowego trybu życia.
 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 6 godzin
 2. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia wynikające z planu nauczania oraz zawody sportowe,. Nad sprawnym i efektywnym przebiegiem procesu dydaktycznego                                       i szkoleniowego czuwa Dyrektor Szkoły.

 

 1. Założenia organizacyjne

 

 1. Zadania szkoły:
 • Opracowanie tygodniowego planu  tak, aby rozkład zajęć dydaktycznych dostosowany był do rozkładu zajęć sportowych z uwzględnieniem zasad BHP i higieny pracy umysłowej
 • Dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości                                          i umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy treningowej - opracowanie tygodniowego planu zajęć w sposób, który pozwoli na prowadzenie zajęć treningowych w klasach sportowych na sali gimnastycznej (bez łączenia z innymi klasami)
 • Zapewnienie odpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej
 1.  Zadania rodziców:
 • Obowiązek zadbania o przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich
 • Aktywny współudział w procesie szkolenia sportowego ( pomoc w organizacji wyjazdów, uroczystości szkolnych i klasowych )
 1. Zadania uczniów:
 • Aktywny, świadomy i systematyczny udział w procesie szkolenia sportowego jak również w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych

 

      VII.       Postanowienia końcowe

 

 1. Uczeń,  który w sposób rażący narusza postanowienia regulaminów szkolnych, stwarza zagrożenie dla siebie i innych, prezentuje naganną postawę i nie realizuje                w wystarczającym stopniu programu zajęć sportowych  i edukacyjnych, postanowieniem Rady Pedagogicznej może być przeniesiony do klasy równoległej działającej na zasadach ogólnych
 2. Rodzice ucznia, który podczas  zawodów sportowych stwarza duże problemy wychowawcze,  zobowiązani są do  odebrania  dziecka z miejsca pobytu na własny koszt.
 3. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia ze względu na zły stan zdrowia na podstawie opinii lekarza, oraz na nie wystarczające postępy w szkoleniu sportowym zgodnie z opinią prowadzącego zajęcia, przenosi się do klasy równoległej działającej na zasadach ogólnych.

                                                                                             

 

                                                                                                         

Podpis  opiekuna  

 

…………………………

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu, ul. Polna 17 a
 • Budynek ul. Polna 17A (oddziały „0” – III i przedszkole przy PSP nr 2)
  Budynek ul. Polna 17 (oddziały IV – VIII PSP nr 2 oraz VII – VIII PSP nr 1)

  tel. 48/670 46 33

  lub

  48/664 07 57
  wew.
  101 – sekretariat
  102 – zastępca dyrektora PSP nr 1
  103 – zastępca dyrektora PSP nr 2
  104 – pedagog i psycholog
  105 – intendentka (kuchnia)
  106 – pokój nauczycielski
  107 – pielęgniarka

Galeria zdjęć